Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 29-05-2020

Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9

vrijdag 29 mei 2020


Beste ouders/verzorgers,

Zoals u vast op de persconferentie van 19 mei j.l. gehoord heeft mogen basisscholen per 8 juni weer volledig open, als de cijfers rondom corona zich positief blijven ontwikkelen. Wij duimen dat dat zo is en verheugen ons erop weer alle klassen 'compleet' te zien!

Het protocol "volledig openen basisonderwijs" is gisteravond verstuurd naar alle basisscholen. Het dient als handreiking voor de basisscholen.

De belangrijkste wijzigingen van dit vervolgprotocol ten opzichte van het eerste protocol ten behoeve van de heropening van de scholen op 11 mei j.l. zijn:

  • Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden verrichten voor de school mogen weer ingezet worden. Dit geldt ook voor stagiaires.
  • Musicals, schoolreizen, schoolkamp en andere evenementen: deze activiteiten zijn toegestaan, maar het dringende advies is om hier zeer terughoudend mee te zijn. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging vindt plaats op school- of bestuursniveau.
  • Voor muziekonderwijs geldt: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen tot 12 jaar toegestaan.
  • Noodopvang: de extra financiering van de noodopvang wordt met ingang van 8 juni 2020 stopgezet.

Wij zullen in samenspraak met de MR en de BSO afstemmen over de regels rondom de volledige openstelling met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

De middagschool voor de oudste kleuters start weer op donderdagmiddag 11 juni.


Een fijn pinksterweekend!


Met vriendelijke groet,


Mieke Tolkamp


AGENDA

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag (geen school)

Week 23 groep A heeft alleen op donderdag 4 juni school

Maandag 8 juni alle kinderen weer naar school; gewone schooltijden

Vrijdag 12 juni schoolfotograaf voor kleuters t/m klas 6 (portretfoto's en klassenfoto's)
Maandag 22 juni MR vergadering (digitaal)
Woensdag 24 juni Sint Jansfeest kleuters (aangepast programma)
Vrijdag 26 juni Sint Jansfeest klas 1 t/m 6 (aangepast programma) gewone schooltijden
Donderdag 2 juli Gouden Poort (aangepast programma) laatste schooldag jongste kleuters; geen middagschool voor de kleuters
Vrijdag 3 juli Afscheid oudste kleuters en afscheid klas 6 (alle kinderen tot 10.00 uur)Pinksteren
Donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei hebben we met beide groepen het Pinksterfeest gevierd. Zowel de kleuterklassen als de onderbouwkinderen. Ze waren veelal in het wit gekleed en lieten mooie pinksterdansen zien, begeleid door juf Annemarie op de dwarsfluit en juf Saar op de accordeon. Klas 6 maakte een prachtige vlecht met elkaar op de maat van de trom van meester Mark. Een feestelijk gebeuren met mooi Pinksterweer!

Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord ‘Pentecostes’, dat de 50e (dag na Pasen) betekent. Na de opstanding van Christus was Hij nog 40 dagen zichtbaar voor de discipelen en zijn volgelingen. Toen steeg Jezus op met Hemelvaart. Met het Pinksterfeest 10 dagen later, gedenken we dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Het verhaal gaat dat er een storm kwam en dat vuur neerdaalde. Een vlam verscheen op de hoofden van de apostelen en zij konden alle talen spreken en verstaan; ze stonden letterlijk en figuurlijk in vuur en vlam.

Pinksteren valt in het voorjaar. Alle bomen en vele planten zijn groen en bloeiend. Was Pasen nog het feest van het ontluiken van de natuur, nu laat de natuur zich in al zijn pracht en praal zien; Moeder aarde tooit zich als een bruid. De Romeinen hadden in mei hun bloemenfeest. De Germanen vierden meifeesten om de komst van de zomer te vieren. Vruchtbaarheid en groeikracht waren toen iets om dankbaar voor te zijn en te vieren. De bruid stond daar symbool voor. In de Middeleeuwen waren er in navolging, Pinksterbruiden. Zij hadden wel een andere betekenis gekregen. Bij het kerkelijk gebruik werden de bruiden (nonnen) na de processie opgenomen in de kerk. Tijdens de processie zuiverde de bruid de atmosfeer met bellengerinkel en joeg de duivel weg. In streken waar nu nog het volksfeest gevierd wordt, vinden we de pinksterbruid getooid met een bloemenkrans en de bruidegom met een bellenstok in zijn hand. Mei wordt ook gezien als ‘vogelmaand’ of broedmaan. Vroeger gold de duif als bode uit de hemel (denk ook bv. aan het verhaal van Noach); hij bracht een bericht van de goden. Bijzonder is dat in mei -de vroegere trouwmaand- nog steeds veel getrouwd wordt. Pinksteren is het feest van licht, lucht, kleur, bloemen, liefde, vogels en natuur. De dagen rond Pinksteren zijn daarom goed geschikt om wandelingen te maken en zo de al die groei- en bloeipracht te zien en ervaren.

Het feest op de Vrije School: We gebruiken met het Pinksterfeest in tegenstelling tot het St. Jansfeest geen echte bloemen om onszelf te versieren, maar bloemen van crêpepapier. Dat is nog scheppender en fantasievoller dan echte bloemen. Bij het Pinksterfeest hoort een meiboom. In de top is een wiel bevestigd, waaraan linten gemaakt zijn. De paal staat symbool voor de boom die het middelpunt van de wereld is met zijn wortels in de grond en kruin reikend naar de hemel. Hier komt het verbindende element tussen hemel en aarde terug. De klassen dansen om de boom. Op De Sterrenzanger mag de zesde klas vlechten: In- en uitwikkelen.
In het verleden werden met Pinksteren ommegangen en reidansen gehouden, soms in een spiraal om de meiboom, linten vlechtend, of door de kronkelingen van een doolhof of labyrint. Middenin was een steen of een boom, de verbinding met hemel en onderwereld. Het gaan in een labyrinth is het beeld van een inwijdingsweg.Bloemenkransen kleuterklas 3

Studiemiddag 26 mei
Wij hebben als team deze middag gebruikt om veel praktische klussen te doen met elkaar.

Er werd gewerkt aan het programma tot de zomer; aan illustraties van getuigschriften; kasten werden opgeruimd zodat de methodeboeken per klas nu keurig geordend staan; bestellingen opgeruimd en we hebben het reeds aanwezige verrijkingsmateriaal voor de kinderen van klas 1 t/m 6 in boxen gedaan per klas, zodat het overzichtelijk en duidelijk is per leeftijdscategorie wat er gebruikt en ingezet kan worden in de lessen!Niet-methodegebonden toetsen

In de brief van 8 mei j.l. hebben wij u laten weten dat wij de standaard Cito toetsen niet wilden afnemen in juni, maar wel de methodegebonden toetsen. Het welbevinden van de kinderen stond (en staat) voorop bij het werken met halve groepen vanaf 11 mei.

Echter, er is sprake van "voortschrijdend inzicht".

Bij terugkeer van de kinderen bleek dat het (heel) goed met hen gaat. Ze hebben de draad verrassend snel weer opgepakt. Veel kinderen wilden laten zien hoe goed ze vooruit zijn gegaan. En nog verrassender was dat kinderen vróegen om de Citotoetsen!

Dit is opnieuw een compliment aan u als ouders, voor de begeleiding van het werk van de kinderen in de weken dat er sprake was van thuisonderwijs.

We hebben in het team hierover gesproken en toen bleek dat de leerkrachten van klas 1 t/m 6 behoefte hebben aan het in kaart brengen van de niveaus van de kinderen voor rekenen en taal t.o.v. de vorige toetsen, nog vóor de zomervakantie. Daarom zullen we tóch de Cito spelling- en rekentoetsen afnemen en, voor zover mogelijk, de leestoetsen. Zo kunnen we vóór de zomervakantie nog de plannen maken hoe we de kinderen na de zomer zo goed mogelijk verder kunnen helpen bij hun ontwikkeling.

We vragen u nu alvast om in de zomervakantie het lezen te blijven stimuleren bij de kinderen!


Vakantieregeling 2020-2021

De vakantieregeling voor het komende schooljaar is goedgekeurd door de MR.

U kunt op de link klikken:

https://www.desterrenzanger.nl/praktisch/vakanties
Schoolfotograaf vrijdag 12 juni


We zijn blij dat het tóch nog gelukt is om een afspraak met de schoolfotograaf te maken. Op vrijdagochtend 12 juni zal hij naar onze school komen en portretfoto's en klassenfoto's maken van de drie kleuterklassen en klas 1 t/m 6.

U ontvangt een bericht over het bestellen van de foto's.
Een ouder gevraagd voor de Medezeggenschapsraad

In de MR denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Op De Sterrenzanger zal Lisanne van Geest de MR verlaten vanwege een verhuizing! We willen haar op deze plek heel hartelijk danken voor haar inzet voor de MR en haar sterke verbondenheid met onze school.

Wij zoeken per september 2020 een ouder die in de MR zitting wil nemen namens de ouders van De Sterrenzanger. Net als vorig jaar willen we weer een verkiezing houden. Bij interesse stuurt u voor maandag 15 juni een mail aan m.tolkamp@desterrenzanger.nl

Daarin graag vermelden: naam, naam van uw kind(eren), achtergrond en motivatie. Deze brief zullen we delen met alle ouders bij de voordracht voor de verkiezing.

De (manier van) verkiezing zal aangekondigd worden in een mail vanuit ParnasSys.

Namens de hele MR, Marieke van Esch (voorzitter MR)


Binnengekomen bericht:


Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.oudersteunpunt.nl