Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Portfoliopresentaties-Sterrenweken; leerkracht-kind gesprekken en getuigschriften

In schooljaar 2023-2024 zijn er weer twee "Sterrenweken".

Dit noemen wij zo omdat de kinderen onze sterren van de Sterrenzanger zijn.

In de Sterrenweek in februari en in juli presenteren de kinderen van klas 1 t/m 6 het eigen portfolio met werk van het afgelopen half jaar aan hun eigen ouders of broer/zus/ opa/oma.


De assessmentformulieren die we gebruiken voor de portfolio's zijn aangepast en worden verder ontwikkeld; de leerkracht-kind gesprekken vinden plaats in de zogenaamde vertraagde week in klas 3, 4-5 en 6. Deze week vindt voorafgaand aan de Sterrenweek plaats. In klas 1 en 2 vinden spontane gesprekken plaats over het portfolio tussen de kinderen onderling of tussen leerkracht en kinderen. De ouder-leerkracht-kind gesprekken vinden vooral plaats in het kader van het (pré)advies voor het v.o. In klas 5 mag het kind erbij zijn als ouder en kind dit wensen; in klas 6 is het kind erbij.


We hebben een “groeidocument” ingesteld, de “Sterrenmap” waarin we elk jaar in ieder geval bewaren: formulier met verslag van leerkracht-kindgesprek vanaf klas 3; formulier met tips en tops van ouders, assessmentformulieren; tekening boom-huis-mens. Deze map gaat 6 jaar mee.


Portfolio’s nodigen uit tot interactie. De leerkracht krijgt (veel) informatie door het kind-gesprek: de individualiteit van het kind wordt beter zichtbaar, het hoe en het waartoe wordt bevraagd in dit pedagogische gesprek (leerkracht-kind gesprek); niet alleen over het cognitieve leren, maar ook het sociaal-emotionele welbevinden wordt meer zichtbaar. Dit bevordert de leerkracht-kind relatie.


Portfolio’s en leerkracht-kindgesprekken verhogen de motivatie en betrokkenheid van de kinderen; het zelfvertrouwen en gevoel van competentie wordt vergroot; kinderen zetten stappen naar meer eigenaarschap van het eigen leerproces. De onverdeelde aandacht van ouders bij de portfoliopresentatie is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van de kinderen. Tevens wordt de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind vergroot. Anders Evalueren is daarnaast een verantwoording naar ouders (naast de oudergesprekken, ouderavonden en het getuigschrift) en naar inspectie/ externe partijen over de opbrengsten van de brede ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs.


Wij gaan door met het ontwikkelen van dit instrument om de opbrengsten verder in kaart te brengen op het gebied van “persoonsvorming” , “socialisatie” en “kwalificatie". (Biesta) Het pedagogisch gesprek met het kind staat hierbij centraal.


Waarom vinden wij het zo belangrijk om leerkracht-kind gesprekken te houden en portfoliopresentaties/assessments ?

Op deze manier maken wij meer zichtbaar wat de kinderen op de vrijeschool leren aan cognitieve maar ook vooral meta-cognitieve vaardigheden: vormtekenen, schilderen, boetseren, toneelspelen, muziek, tekenen, ambachtelijk werk, techniek etc. Portfolio staat in dienst van leren en ontwikkelen. Het is een doelgerichte verzameling van werk, die inspanningen, voortgang en prestaties van de kinderen op meerdere gebieden zichtbaar maakt. Dit ondersteunt de differentiatie van de leerstof, die noodzakelijk is vanwege de grote verschillen in capaciteiten. Leerlingen worden pedagogisch uitgedaagd om zelf initiatief te nemen en meer verantwoordelijkheid te leren dragen voor het eigen leerproces naarmate ze ouder worden.

De vijf basisstappen bij deze manier van presenteren: verzamelen, selecteren, terugblikken, reflecteren, evalueren, presenteren en komen tot nieuwe voornemens.Getuigschriften: nieuwe mapjes!

In de Sterrenweek in juni/juli krijgt u ook het getuigschrift van uw kind. Een getuigschrift is een beeld van de ontwikkeling van uw kind in tekst, vaklessen beschrijving en toetsuitslagen. Als het lukt, krijgt u het getuigschrift op dezelfde dag als de portfoliopresentatie en anders laat de leerkracht u weten wanneer u het getuigschrift op kunt halen. We delen het getuigschrift 14 dagen voor de zomervakantie met ouders, om ouders nog de gelegenheid te geven eventuele vragen aan de leerkracht te stellen over het getuigschrift.

In schooljaar 2021-2022 heeft het team gewerkt aan mapjes als omslag voor het getuigschrift. Er zijn twee verschillende: een mapje voor klas 1-2-3 en een mapje voor klas 4-5-6. De leer- en vertelstof staat gedrukt op de mapjes met illustraties. We vragen u dit mapje te bewaren voor het komende jaar/ komende jaren.
Als uw kind nu in klas 3 zit, krijgt u komend jaar een nieuw mapje.

Op de laatste schooldag krijgt uw kind de eigen spreuk mee in een envelop. Dit is een ontwikkelingsbeeld uit de vertel- of leerstof van het afgelopen jaar. Elk kind leert in de zomervakantie de spreuk uit het hoofd en zegt het in het nieuwe schooljaar op voor alle kinderen, op de eigen geboortedag van de week. De zaterdag- en zondagkinderen zeggen de spreuk op vrijdag of maandag. Meestal doen we dit een half jaar, soms wat langer.