Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid en inzet van de ouders is voor onze school van essentieel belang. Ouders zijn deel van de schoolgemeenschap. Op onze school zijn veel ouders op de één of andere manier actief, voor de klas van hun kind of voor de hele school. Ouders doen mee aan de voorbereiding van jaarfeesten, ze begeleiden uitstapjes, schoolreisjes en excursies, ze zitten in de tuingroep voor het onderhoud van onze drie natuurspeelpleinen, ze helpen bij een handwerkles, bij gymnastiek, zijn luizen(kam)ouder, bieb-ouder of lid van de Medezeggenschapsraad. Eén keer per jaar organiseren ouders een voorjaarsmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de school.


Voor kinderen is het wezenlijk dat ouders vertrouwen uitstralen in de school en vice versa. Als ouders zich betrokken tonen en school ouders de ruimte geeft, kunnen kinderen zich vertrouwd voelen en zich optimaal ontwikkelen. We werken samen met ouders en voeren leergesprekken met ouder-kind-leerkracht vanaf klas 5 wanneer we ook de pré-adviezen geven voor het v.o. Het adviesgesprek in klas 6 vindt ook altijd plaats met ouder-kind-leerkracht. Indien wenselijk kunnen de leergesprekken ook al vanaf klas 4 in deze vorm plaatsvinden. We vinden dit vanaf ongeveer 9 jaar waardevol, omdat er dan niet óver het kind wordt gesproken, maar mét het kind. Dit doen wij op school ook bij de portfoliogesprekken, dan spreekt de leerkracht met het kind en de ouders bespreken het werk met hun kind tijdens de presentaties. Ouders schrijven tips en tops op voor hun kind, dit verslag komt in de Sterrenmap. Er zit dan ook een verslag in de map van het leerkracht-kind gesprek dat vanaf eind klas 3 plaatsvindt.


Wat de vrijeschool onderscheidt van andere scholen is vooral een sterke verbinding. Ouders kiezen heel bewust voor onze vrijeschool. Die verbinding ontstaat wanneer ouders letterlijk een kring vormen rond de kinderen. Als ouders op (algemene) ouderavonden komen, twee keer per jaar op school komen voor de portfoliopresentaties, intekenen voor de oudergesprekken twee keer per jaar, meehelpen op de voorjaarsmarkt en als ze bijvoorbeeld meehelpen met de wekelijkse schoonmaak, is deze verbinding voelbaar en zichtbaar zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten! Onze school staat open voor ideeën en initiatieven van ouders die kunnen klinken in het klassenouderoverleg of de MR. De directeur zorgt voor de communicatie met het team en koppelt zaken terug. Een open en heldere communicatie; elkaar respecteren en serieus nemen vinden we heel belangrijk.