Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid en inzet van de ouders is voor onze school van essentieel belang. Ouders zijn deel van de schoolgemeenschap. Op onze school zijn veel ouders op de één of andere manier actief, voor de klas van hun kind of voor de hele school. Ouders doen mee aan de voorbereiding van jaarfeesten, ze begeleiden uitstapjes, schoolreisjes en excursies, ze zitten in de tuingroep voor het onderhoud van onze drie natuurspeelpleinen, ze helpen bij een handwerkles, zijn bieb-ouder of lid van de Medezeggenschapsraad. Eén keer per jaar organiseren ouders een voorjaarsmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de school.


Voor kinderen is het wezenlijk dat ouders vertrouwen uitstralen in de school en vice versa. Als ouders zich betrokken tonen en school ouders de ruimte geeft, kunnen kinderen zich vertrouwd voelen en zich optimaal ontwikkelen.


Wat de vrijeschool onderscheidt van andere scholen is vooral verbinding. Die verbinding is zichtbaar in het leerplan, maar ontstaat ook wanneer ouders letterlijk een kring vormen rond de kinderen. Als ouders op (algemene) ouderavonden komen, twee keer per jaar op school komen voor de portfoliopresentaties, intekenen voor de oudergesprekken twee keer per jaar, meehelpen op de voorjaarsmarkt en als ze bijvoorbeeld meehelpen met de wekelijkse schoonmaak is deze verbinding voelbaar en zichtbaar zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten!