Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ouderbijdrage


Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een ouderbijdrage. Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk vrijeschoolonderwijs te maken.


In de vrijeschool is een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind, in denken, voelen en willen, uitgangspunt. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vaklessen, muzikale en kunstzinnige vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het onderwijsaanbod verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden kan worden, waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze zaken is de subsidie van de overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen!

April 2019


Beste ouders,


De Sterrenzanger groeit! In schooljaar 2019-2020 krijgen we er weer een klas bij, en daarmee is de Sterrenzanger weer een volgroeide school. Op basis van de huidige vooraanmeldingen verwachten we in schooljaar 2020-2021 220 kinderen.


Met deze brief willen we u informeren over onze plannen en ambities om ons vrijeschoolonderwijs verder vorm te geven, passend bij de visie van school en bij de leerlingen. Hierbij nemen we ook wensen mee die ouders geuit hebben.


De inkomsten uit de vrijwilligeouderbijdrage stellen de Sterrenzanger in staat om een vrijeschool curriculum aan te bieden, waardevolle extra’s ten opzichte van regulier onderwijs. Ons doel daarbij is om een zo breed mogelijke ontwikkeling van kinderen te realiseren. Wij zijn de ouders zeer erkentelijk voor dezevrijwillige financiële bijdrage, deze maakt echt een verschil.


Graag willen we in deze brief met u delen welke vrijeschoolcomponenten in ons onderwijs uit de vrijwillige ouderbijdrage gefinancierd kunnen worden. Omdat echter nog niet al onze wensen daaruit betaald kunnen worden vragen we u ook om extra aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage.


In onderstaande tabel geven we inzicht in de huidige situatie en ook in ons ambitieniveau. We willen daarbij aangeven dat de extra mogelijkheden die we zien vanaf de tweede helft van schooljaar 2018-2019 met name mogelijk zijn door de toename van het leerlingaantal en de extra ouderbijdrage daaruit.


Huidige vrijeschoolelementenExtra mogelijk uit groter aantal leerlingen  Openstaande wensen 
- Euritmie voor een deel van de klassen (met lier- en pianobegeleiding)
- Kunstzinnig onderwijs
- De viering van jaarfeesten
- Het gebruik van duurzame materialen
- Onderhoud natuurspeelpleinen
- Extra ondersteuning klassenassistentie
Alle klassen hebben euritmie 
Koorzang voor klas 4, 5 en 6 per schooljaar 2020-2021 
- Vakleerkracht gymnastiek
-Zaaigoed voor tuinbouw en ingrediënten en spullen voor kook- en baklessen
- Ruimer budget voor materialen handwerken, handvaardigheid, techniek en digitale geletterdheid  
Ongeveer 49.000 euro per schooljaar Ongeveer 5.000 euro per schooljaar (binnen bereik met extra vrijwillige bijdrage door hogere leerlingaantallen) Ongeveer 10.000 euro per schooljaar (dit bedrag is nog niet binnen bereik) 


Voor schooljaar 2019-2020 hebben we de ambitie om euritmie in alle klassen aan te bieden, evenals klassikaal handwerken. Euritmie ondersteunt alle andere vakken en vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs. Handwerken en handvaardigheid hebben ook een belangrijke functie in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer een kind breit, haakt of andere handvaardige handelingen verricht, worden zijn handen “intelligenter” en van de intelligentie van de handen gaat een werking uit waardoor een gezond denken zich ontwikkelen kan.


De verwachte kosten van onze ambitie voor 2019 bedragen 54.514 euro. Dit betekent dat we tezamen, team en ouders, vragen om binnen de grenzen van het mogelijke de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen volgens de richttabel hieronder. Zoals gezegd hebben we als Sterrenzanger ambities en zouden we onder andere graag op school koorzang willen geven en zaaigoed kopen voor tuinbouw in klas 5 (Het Groene Hart heeft moestuintjes voor ons beschikbaar gesteld) en extra budget willen hebben voor materialen voor handwerken, handvaardigheid en techniek.


Extra vrijwillige bijdragen daarvoor, structureel dan wel eenmalig, zijn zeer welkom.

Twee praktische aspecten:


U kunt naast uw basisbijdrage ook een schenking doen aan de Stichting Artaban. Het geld dat via Artaban wordt overgemaakt komt 100% ten goede aan de Sterrenzanger en de schenking is deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: https://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban


Wilt u een extra vrijwillige bijdrage aan ons doneren om onze wensen te helpen realiseren kunt u dat bedrag overmaken naar ons rekeningnummer NL43INGB0006345762 t.n.v. Stichting Ithaka o.v.v. VOOR DE STERRENZANGER: extra vrijwillige ouderbijdrage.


Laten we trots zijn op en blij zijn met onze prachtige school – en laten we het mogelijk maken om ons mooie vrijeschoolonderwijs goed te verzorgen. Ook ideeën om op andere manieren financiële bijdragen te genereren, zijn van harte welkom.Wij danken u hartelijk!


Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Irma Hardewijn. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 072– 5158418.


U kunt haar ook mailen: administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.


Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp, directeur


KLIK HIER voor de volledige brief met de begroting van de ouderbijdrage voor 2019

Betaling ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2017-2018 innen wij de ouderbijdrage m.b.v. het programma WIS-Collect.

Hieruit volgt dat u geen papieren ouderbijdrage formulieren meer ontvangt.

In de maand september ontvangt u vanuit het WISCollect-systeem een email waarop u voor de ouderbijdrage kunt reageren.

U vindt hier drie mogelijkheden om te betalen; via incasso, Ideal of zelf overmaken.

Voor het zelf overmaken van de ouderbijdragen bestaat een aparte rekening: NL43INGB0006345762 t.n.v. Stichting Vrijescholen Ithaka