Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ziekte en verlof


Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is als uw kind niet naar school kan komen. Bel daarom tussen acht en half negen als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen. U kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de school: 072-5158418.

Maar u kunt de ziekte van uw kind natuurlijk ook voor schooltijd melden bij de klassenleerkracht of via Parro.


Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen mogelijk, bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum van grootouders, een verhuizing, een huwelijk van bloed- of aanverwanten, het bijwonen van een uitvaart van bloed- of aanverwanten; of als het beroep van eén van de ouders daartoe aanleiding geeft omdat het seizoenswerk betreft (horeca, agrarische sector, luchtvaartsector). Een accountantsverklaring is gewenst.

U dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk een verzoek in bij de directeur met het ingevulde verlofformulier als het om een vakantie buiten de schoolvakanties om gaat. Wij houden ons als school aan de leerplichtwet en vragen advies aan de leerplichtambtenaar.


Klik hier voor het verlofformulier op dit formulier staan ook de verlofregels vermeld. Voor informatie over leerplichtzaken, kijkt u hier.

Te laat komen (beleid)

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim.

We hanteren de 3-6-9 regel op jaarbasis.

Wat houdt dit in?


We noteren het te-laat-komen op het afwezigheidsformulier dat de klassen rondgaat. Dit wordt verwerkt in onze absentenregistratie. Als een leerling 3 keer te laat komt, spreekt de leerkracht ouders daarop aan. Treedt er geen directe verbetering op, (meer dan 6 keer te laat komen) dan nodigt schoolleiding de ouders uit voor een gesprek. Blijft het te laat komen aanhouden, dan laat schoolleiding weten dat er een melding bij de leerplichtambtenaar wordt gedaan en worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.