Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ziekte en verlof


Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen acht en half negen als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen. U kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de school: 072-5158418. Maar u kunt de ziekte van uw kind natuurlijk ook voor schooltijd melden bij de klassenleerkracht.


Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de adjunctdirecteur Mieke Tolkamp.


Klik hier voor het verlofformulier; op dit formulier staan ook de verlofregels vermeld. Voor informatie over leerplichtzaken, kijkt u hier.

Te laat komen (beleid)

Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. We hanteren de 3-6-9 regel op jaarbasis, op beide Alkmaarse vrijescholen. Wat houdt dit in?


We noteren het te-laat-komen op het afwezigheidsformulier dat de klassen rondgaat. Dit wordt verwerkt in onze absentenregistratie. Als een leerling 3 keer te laat komt, spreekt de leerkracht ouders daarop aan. Treedt er geen directe verbetering op, (meer dan 6 keer te laat komen) dan nodigt schoolleiding de ouders uit voor een gesprek. Blijft het te laat komen aanhouden, dan laat schoolleiding weten dat er een melding bij de leerplichtambtenaar wordt gedaan en worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.