Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Klas 1 - 6

Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.


In drie leeftijdsfasen van zeven jaar worden de kinderen tegemoet getreden. Jonge kinderen zijn nog één met de omgeving. De ervaringen die zij daarbij opdoen komen nog diep binnen. Zij dienen daarin behoed en beschermd te worden. Daarom brengen kleuters nog voornamelijk spelend – lerend de dag door.


De tweede periode, de fase van schoolkinderen, kenmerkt zich doordat kinderen zo rond het 10e levensjaar zichzelf als eigen ik gaan beleven, los van hun omgeving. Kinderen in deze leeftijd ervaren de wereld vaak in beelden. Het leren komt voort uit die beelden en ervaringen. Jongeren ontmoeten graag de werkelijkheid zoals die is, waaraan zij hun vermogen tot oordelen kunnen vormen.


Vrijescholen bieden vanuit hun leerplan en in ieder leerproces daarmee begeleiding aan de ontwikkeling van leerlingen in elk van de leeftijdsfasen. Zo komen mensen van school die hun eigen evenwicht herkennen. In harmonie leven met hun omgeving, betrokken bij de maatschappij. Flexibele, weerbare mensen, die actief in het leven staan.


In het vrijeschoolonderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur oefentijd in taal, lezen of rekenen. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak (dit heet periodeonderwijs). De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Ook het leren omgaan met computers (chromebooks) is onderdeel van het pakket. Naast Nederlands leren de kinderen basiskennis van het Engels. Later op de dag, als de concentratie meestal wat afneemt, gaan de leerlingen bijvoorbeeld houtbewerken, schilderen, muziekmaken, toneelspelen, gymnastiek beoefenen en handwerken. Er vindt regelmatige toetsing en begeleiding plaats. De resultaten worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys.


Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind, twee keer per jaar tijdens een 10-minuten gesprek. En komen de ouders 2x per jaar op school vanaf klas 1 voor de portfoliopresentaties van de leerlingen.