Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Toetsen en leerlingvolgsysteem


Op de Sterrenzanger hanteren we het digitaal leerlingvolgsysteem van ParnasSys.

Dit is een door de overheid erkende manier.


Bij de oudste kleuters wordt in het voorjaar een schoolrijpheids-onderzoek afgenomen

door de intern begeleider, in overleg met de kleuterjuffen. Er wordt gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in of direct na de zomer 6 jaar worden kan dit onderzoek helpen bij de beslissing of het verstandig en nodig is om nog een jaar extra te kleuteren.


Vanaf klas 1 worden er twee maal per jaar Citotoetsen afgenomen. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft en verlengde instructie inzetten. Uiteraard wordt u daarvan als ouders op de hoogte gesteld. Als een kind juist extra verdieping en verrijking nodig heeft omdat het de basisstof goed beheerst bieden wij dat uiteraard aan. Net als in het reguliere onderwijs werken wij gedifferentieerd in 3 niveaus. Basis, verlengde instructie en plus.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over taal en rekenen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Het toetsprotocol en het document 'versnellen en doubleren' kunt u vinden onder 'documenten' van deze site.