Vrijeschool de Sterrenzanger is de vrije school van Oudorp

Basisschool de Sterrenzanger is de vrijeschool van Oudorp

Rekenen is leuker
als je er bij fluit.

Toetsen en leerlingvolgsysteem


Op de Sterrenzanger hanteren we het digitaal leerlingvolgsysteem van ParnasSys.

Dit is een door de overheid erkende manier.


Bij de oudste kleuters wordt alleen in het voorjaar een schoolrijpheids-onderzoek afgenomen. door de intern begeleider, in overleg met de kleuterjuffen. Er wordt gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in of direct na de zomer 6 jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het verstandig is om nog een jaar extra te kleuteren.


Vanaf klas 1 worden er twee maal per jaar toetsen afgenomen. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft.

Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een (groeps)handelingsplan op. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over taal en rekenen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Het toetsprotocol en het document 'versnellen en doubleren' kunt u vinden onder 'documenten' van deze site.