Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,                                                                         

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis basisonderwijs genieten. Toch vraagt onze school u om een ouderbijdrage. Daarmee ontstaat er financiële ruimte om van het onderwijs ook werkelijk vrijeschoolonderwijs te maken.

In de vrijeschool is een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind, in denken, voelen en willen, uitgangspunt. Alleen dan is het kind in staat al zijn talenten te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat er een extra aanbod aan vaklessen, muzikale en kunstzinnige vakken gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn er meer zaken die het onderwijsaanbod verrijken, zodat er voor het kind een uitdagende leeromgeving geboden kan worden, waarin het zich gemotiveerd kan ontwikkelen. Voor al deze zaken is de subsidie van de overheid niet toereikend, vandaar dat wij u om een ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen.

Wat gebeurt er met de ouderbijdragen?

Met dit geld worden belangrijke dingen in de school mogelijk gemaakt. Een belangrijk deel wordt besteed aan personeelskosten, waar geen overheidssubsidie tegenover staat, bijvoorbeeld de euritmielessen en de begeleiding daarvan. En voor assistentie in onze combinatieklas . Het maakt het mogelijk leraren meer voorbereidingstijd te geven om de eigen lessen te ontwerpen; er kan ruimte gemaakt worden om de nodige extra zorg aan leerlingen te geven in remedial teaching en interne begeleiding.

  • Een wezenlijk aspect van het vrijeschool-onderwijs zijn de jaarfeesten. Voor het organiseren daarvan komen door de ouderbijdrage extra middelen ter beschikking.
  • Daarnaast worden hiermee educatieve activiteiten als museumbezoek, excursies en schoolreisjes bekostigd.
  • De inrichting van de kleuterklassen met mooi meubilair en speelgoed vraagt om extra middelen. Dat geldt ook voor de aanschaf van leermiddelen zoals periodeschriften, materiaal voor kunstzinnig onderwijs en muziekinstrumenten.
  • Ook wordt uit de ouderbijdragen het werk van de landelijke Vereniging van Vrijescholen mogelijk gemaakt.

Kortom, de vrijwillige bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) mogelijk. In het schooljaar 2016-2017 is er door wisseling van het systeem beduidend minder binnengekomen en ontvingen wij voor De Sterrenzanger een bedrag van ruim € 35.000 aan ouderbijdragen. Alle ouders die hieraan bijgedragen hebben zijn wij dankbaar. Voor een verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage verwijs ik u naar pagina 3; deze is vrijwel gelijk aan die van vorig jaar.

Procedure

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een email met het verzoek een bijdrage toe te zeggen volgens onderstaande tabel. Mocht de hoogte van de ouderbijdrage volgens de tabel onoverkomelijke problemen geven, dan verzoeken wij u een bedrag in te vullen dat u wèl kunt bijdragen. Als u helemaal niet in staat bent een bijdrage te leveren kunt u dit aangeven door de optie “niets factureren” aan te vinken. Bij ouders die niet reageren of die hun toezegging geen gestand doen, wordt in de loop van het schooljaar geïnformeerd naar de reden en/of aangedrongen op het nakomen van de aangegane verplichting. In het geval van niet tijdig reageren gaan wij ervan uit dat uw laatste gedane toezegging geldend blijft.

Over de hoogte en de betaling van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Irma Hardewijn. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 072– 5158418.

U kunt haar ook mailen: administratie@desterrenzanger.nl t.a.v. Irma Hardewijn.

Met vriendelijke groet,

Mieke Tolkamp adjunct-directeur                      

 

RICHTLIJN VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Dit bedrag graag vermenigvuldigen met het aantal maanden dat uw kind op school zit. Voor het hele schooljaar maal 11.

 

Bruto jaarinkomen

 

Ouderbijdrage per maand

 

 

Van

Tot

Oudste kind

2de kind

3de  of meer

15.000    20.000

€   22,00     

€ 11,00

€   5,50

 20.000  25.000

€   33,00

€ 16,50

€   8,25

 25.000  30.000

€   44,00

€ 22,00

€ 11,00

 30.000  35.000

€   55,00     

€ 22,50

€ 11,25

 35.000  40.000

€   66,00    

€ 33,00

€ 16,50

 40.000  50.000

€   77,00

€ 38,50

€ 19,25

 50.000  60.000

€   88,00

€ 44,00

€ 22,00

 60.000  70.000

€   99,00

€ 49,50

€ 24,75

 70.000  80.000

€ 110,00

€ 55,00

€ 27,50

 80.000  90.000

€ 120,00

€ 60,00

€ 30,00

 90.000  100.000

€ 130,00

€ 65,00

€ 32,50

 100.000 

En hoger

€ 140,00

€ 70,00

€ 35,00

 

 

 Betaling ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2017-2018 gaan we definitief van start met het innen van de ouderbijdrage m.b.v. het programma WIS-Collect.

Hieruit volgt dat u, zoals u van ons gewend was, geen papieren ouderbijdrage formulieren meer ontvangt.

In de maand september ontvangt u vanuit het WISCollect-systeem een email waarop u voor de ouderbijdrage kunt reageren.

U vindt hier drie mogelijkheden om te betalen; via incasso, Ideal of zelf overmaken.

Voor het zelf overmaken van de ouderbijdragen bestaat een aparte rekening: NL43INGB0006345762 t.n.v. Stichting Vrijescholen Ithaka

Deze gegevens zijn ook terug te vinden in het systeem WIS Collect, na het openen van de mail.

Het is in sommige gevallen aantrekkelijk om een deel van uw ouderbijdragen via stichting Artaban als Schenking aftrekbaar te maken van de belastingen. Meer informatie kunt u vinden op de website:

http://www.rsteinerschool.nl/onze-organisatie/ouderbijdrage/

 Verantwoording besteding ouderbijdragen

 

 

 

Inkomsten schooljaar 16-17   35.000 

  

 

 

uitgaven: 

euritmie

16150

pianobegeleiding

5030

koorzang

150

administratie ouderbijdragen

3000

onderwijsassistentie

2000

excursies

1800

jaarfeesten

650

cultuureducatie

250

materialen kunstzinnige vakken

5000

meubilair en speelgoed

500

PR

1000

contributie VVS

2050

extra huisvestingslasten kleutergebouw

4500

totaal

42080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrijeschool De Sterrenzanger
Mercuriusstraat 13 1829 CE Oudorp
Tel. 072 - 51 58 418
info@desterrenzanger.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN